79 De invloed van religie op de maatschappij: een verkenning (deel 4/4 mijn conclusies)

, ,

Deel 1: Bewustwording en Relativering
Deel 2: Religie, Ratio, Maatschappelijke Pijnpunten
Deel 3: Acceptatie en Discussie
Deel 4: Mijn persoonlijke Conclusies (voor wat ze waard zijn natuurlijk)
Deel 5: Epiloog: Hoe te veranderen?

 

d)  Hoe ik nu zelf naar religie kijk en manier waarop we er mee omgaan? (voor wat het waard is natuurlijk!)

Even voor de duidelijkheid: Veel mensen hebben naast de ratio ook behoefte aan spiritualiteit. Dat is op zich prima verdedigbaar, maar dat hoeft niet per se tot religie te leiden. Spiritualiteit biedt zónder religie juist éxtra ‘denk-ruimte’ omdat er dan geen taboe of dogma op voorhand is. Er wórdt niet voor je gedacht maar je bent zélf de denker! Persoonlijk vind ik bijvoorbeeld filosofie naast de ratio een mooiere combi, maar ieder z’n ding natuurlijk. Al met al leidde het ‘breder oriënteren’ rondom het fenomeen geloof en religie voor mijzelf tot verrassende inzichten. Verrassend, omdat ik als tolerante agnostische burger (alles in goede harmonie) graag ieder het zijne gunde en zeker niet de betweter wilde uithangen. Daar is wel wat in veranderd.

 1. Allereerst de mening dat ‘gematigd religieuzen’ voor niemand een belemmering zijn. Dat geldt wellicht voor een persoon in kwestie, maar het religieuze fundament onder élke religie is aanleiding tot stellingname. De mate waarin profilering plaatsvindt is afhankelijk van de lokale voorganger en de onderhavige persoonlijkheid van de religieuze (b.v. jong en fanatiek leidt soms tóch tot extremisme).
 2. Voor mij is religie niets anders dan zónder rationele reden (want we kunnen niets bewijzen) ‘gekaderd worden in het gedachtegoed van iemand die het ook niet weet’. Het beperkt mijn denkruimte en ik zou dan net zo goed kunnen gaan geloven in het vliegend spaghetti monster van Bobby Henderson.
 3. Inmiddels is mij overduidelijk dat waar religie écht botst met wetenschap (platte aarde als metafoor), de wetenschap áltijd wint. Ik zie religieuzen op die punten dan ook als onvoldoende (breed en diep) georiënteerd. Dit wil niet zeggen dat de wetenschap altijd het exact juiste antwoord presenteert, maar wel dat zij elke rationele discussie over het onderwerp van conflict wint en na verloop van  tijd een steeds preciezer antwoord op vragen kan geven (voortschrijdend inzicht).
 4. Persoonlijk geloof ik niet in een God, maar ik kan het al of niet bestaan van een God rationeel niet  bewijzen, dus ik mag er ook geen oordeel over hebben. Ik mag het slechts ‘niet waarschijnlijk’ achten  (Alvin Plantinga: properly basic believe). Ik heb ‘niet genoeg informatie’ en/of ‘niet genoeg hersencellen’ om dit anders te zien. Het gaat simpelweg mijn bevattingsvermogen te boven.
 5. Als dit allemaal ons bevattingsvermogen te boven gaat hoeven we ons er ook niet druk om te maken. Zonde van de tijd want discussie brengt je dan niet verder.
 6. Als er uiteindelijk toch een God mocht zijn, dan kan hij mij mijn tekortkomingen trouwens ook niet kwalijk nemen. Hij is er dan tevens de oorzaak van dat ik het niet kan begrijpen, en zal me er dus ook zeker niet op kunnen afrekenen. Hij zou me wél kwalijk kunnen nemen dat ik bijvoorbeeld m’n verstand niet heb gebruikt en heel onverstandig, niet zelf nadenkend achter een ideologie ben aangewandeld.
 7. Geloof in een hogere macht blijft beperkt tot ‘geloof’, (dus per definitie zónder bewijs of rationele aannemelijkheid) en dat besef moet iedereen hebben. Het is niet meer dan een (persoonlijk) gevoel of aanname. Aan persoonlijk geloof zijn dus ook géén rechten gekoppeld naar derden toe! Vervolgens aan dit geloof ook nog een religie koppelen is stapelen van onzekerheid en rationeel niet verdedigbaar.
 8. Geschriften zoals de Bijbel en Koran hebben voor mij geen rationele waarde. Ik zie het nut er in deze tijd niet meer van. Ze worden misbruikt door religieuze ‘mis-leiders’ om hun machtsdoelen te dienen en ook dát besef verdient verbreding bij de aanhangers. De teksten geven (evenals in het verleden) eerder aanleiding tot veel en onzinnige uitingen / discussies / agressie  / geweld dan tot positief denken en handelen. Dit inzicht heeft voor velen fundamentele consequenties voor het tolereren van religieuze uitingen over die geschriften.
 9. Geloven die elkaar onderling bestrijden moeten op basis van blogje 76 (1/4) ophouden met hun claims. Zowel de Koran als de Bijbel worden als absoluut waar beschouwd door hun volgelingen, maar beide spreken elkaar tegenDan is toch op zijn minst één van de twee dus niet waar?. Bovendien blijven de antwoorden op vragen over de validiteit van Koran en Bijbel altijd op het niveau van “omdat ik dat geloof” of “omdat dat in de Bijbel/Koran staat”. Deze vorm van logica zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat ik nooit een religieuze uiting zal dragen. Het zou voelen alsof ik niet zelf heb nagedacht, maar slechts blind heb gepapegaaid. Hoe zwak sta je dan als je met je vinger op de bijbeltekst een ander de les staat te lezen? Een eventuele God kan me dan wél verwijten dat ik mijn verstand niet heb gebruikt!
 10. Het ontkennen van wetenschappelijke voortgang is niet alleen onverstandig maar ook onacceptabel. Wetenschap is niet ‘ook maar een mening’, maar de best te onderbouwen basis voor ons denken/handelen die we kennen. Ze sluit het bestaan van een God trouwens niet uit! Religies (en hun leiders) overspelen al eeuwen hun hand door uitspraken te doen op terreinen die niet ‘des religies’ zijn. Het verleden heeft voldoende aangetoond dat ze daartoe niet in staat zijn en steeds hun ongelijk achteraf moeten erkennen. Dit is voer voor de rationalist om tenminste dát aspect van een religie als ‘niet serieus te nemen onzin’ te zien (denk aan de z.g. bijbelstudies en retorische Jomanda-verhalen van de Biblebelt predikanten). Tegenover dit alles staat dat de wetenschap zich van haar beperkingen bewust moet zijn als het gaat over vraagstukken als zingeving en religie. Ik vind het onbegrijpelijk dat beide partijen deze overtredingen nog steeds maken en zich daardoor zelf in de voet blijven schieten.
 11. Beweringen als “God is liefde” en “God zag dat het goed was” staan haaks op de dagelijkse ervaringen. Er is juist heel veel fout als je goed de wereld inkijkt… en ja… dat komt door de zondige mens?…. maar die mens had ie toch ook geschapen(Mijn reactie op dit filmpje: Oorzaak – Gevolg… Wat een onevenwichtige voorstelling van zaken. Je verliest je kind (onschuldig) aan kanker en het kind is de schuld? Dat is wat je nu beweert. Wees een kanjer en laat deze reactie staan. Laat mensen zelf nadenken over het wel of niet een God aanbidden en ontneem hen niet het ‘zelf nadenken’ door voor alle rationele problemen een irrationeel antwoord te produceren.) Ik kan hier niets mee… De ratio kan hier niets mee… Het getuigt slechts van onevenwichtigheid (geen rechtvaardige afweging). Wilkin van de Kamp noemt dit de waarheid, terwijl zijn eigen ouders door de kerk ‘verwond zijn geraakt’? Denk zélf na en trap niet in dit soort Jomanda-talk. In dat zelfde rijtje van non ratio’s en Bijbel-papegaaien met te grote ego’s vallen b.v. Tom de Wal, Rinie van Reenen, David Maasbach en Henk van Zon, om er maar een paar te noemen. Eigenlijk moet je hen ‘die het allemaal zo zeker weten, want de Bijbel zegt …’ wantrouwen, want zij hebben aantoonbaar niet de kwaliteit zich dit te mogen aanmeten.
 12. De vermeende ‘goddelijke liefde’ zie je zelfs niet terug in de oordelen door religies zélf, over andersdenkenden. “Al die anderen doen het fout op basis van jouw religieuze overtuiging? Je neemt ze vervolgens ook nog de maat?”
 13. Het is noodzakelijk om het religieuze argument ‘dat geen verantwoordelijkheid behoeft te worden afgelegd omdat het geloof betreft’, formeel en publiekelijk te ontkrachten. De besef-puntjes (blog 76) zijn hieronder het fundament. Het mag niet méér zijn dan een persoonlijke mening die daarbuiten geen consequenties heeft. Het is belangrijk om hierover indringende discussies aan te gaan met religieuze leiders en organisaties, iets dat momenteel niet (voldoende) gebeurt.
 14. Religie is door de eeuwen heen een machtscontinuüm geweest. Vroeger had het een zinvolle functie, zoals het creëren van orde en duidelijkheid, het onderwijzen van ‘de ongeletterde massa’, het verlenen van armenzorg en dergelijke,  maar dat is tegenwoordig niet meer nodig. Religie dicteert in meer of mindere mate het gedachtegoed van de gelovige en ontneemt (ook in meer of mindere mate) mensen de wil (en soms zelfs het recht) om zélf na te denken en zélf verantwoordelijk te zijn voor hun doen en laten. Dit vormt een gevaar voor een rationele en pluriforme samenleving, omdat religie boven regelgeving wordt geplaatst. Het opent de weg naar ‘lokale dictatortjes’ (of, zoals ik ze noem, de Biblebelt-Jomanda’s).,
 15. We moeten wél respect hebben voor mensen maar dus niét voor religie, want daar is geen enkele reden voor (zie puntje 5). ‘Tolereren van religie’ is een eerlijker kwalificatie en iedereen mag uitspreken wat ie er van vindt. Dit besef moet breder gedragen worden.
 16. Zodra mensenrechten worden geschonden, (dus ook vanuit een religieuze overtuiging!) moeten we niet wegkijken, maar dit beschouwen als een strafbaar feit en openlijk het debat aangaan, desnoods voor de rechter (bijvoorbeeld bij discriminatie van homoseksuelen en vrouwen). Ik vind dus dat je hier een genuanceerdere insteek moet vermijden omdat je daarmee onze moeizaam opgebouwde rechten en inzichten anders eveneens nuanceert.
 17. Een organisatie (zoals Refo) die probeert om mensen af te schermen van invloeden van buiten (b.v. geen televisie), dient alleen haar eigen belang “Houd jij ze maar dom, dan houd ik ze arm”. Bang voor verloop/protest (maak de mensen niet te wijs) en gezichtsverlies (wij hebben een fout gemaakt, evolutie bestaat toch). De voorganger die een kerkgemeenschap zo afschermt van rationele inzichten en ze soms zelfs vertelt hoe te reageren op vragen van derden, zoals de pers op straat, gaat zijn competenties ver te buiten. Anderzijds laat de gemeenschap deze religieuze dictatuur ook gewoon toe en dat is deels een zorgelijk gebrek aan inzicht en/of ruggengraat en zeggenschap, maar meestal vooral het gevolg van het keurslijf van de directe omgeving. Als je wilt ontsnappen moét je verhuizen… Triest dat in dergelijke gemeenschappen niet wordt ingegrepen door een overheid.
 18. Ik heb religie niet nodig om een goed mens te kunnen zijn (dat geldt ook voor lokale sociale functies). Sommige Theïsten denken dat religie hiervoor wél noodzakelijk is omdat je anders ‘het doel van het leven’ niet kent. Hiermee doe je de niet religieuze tekort. Die ziet zijn rol (en dus zijn normen) niet bepaald door een God maar slechts door het eigen ‘gevoel/intuïtie’. Hier een voorbeeld van een overrompelend, rationeel onevenwichtige antwoord, op de vraag van een student. Is dit de religieuze versie van de logica erachter? Het zoveelste niet rationele antwoord op een eerlijke rationele vraag…  De rationele insteek (college moraal en beleidsethiek) en (Een moraal zonder God – Prof.Etienne Vermeersch) denkt hier anders over maar wordt niet meegewogen als argument…
 19. Het gedrag van religieuze leiders die de ‘waarheid’ menen te verkondigen en hun eigen interpretatie van discutabele geschriften gebruiken, is zeer verwerpelijk. Ze creëren subculturen met negatieve invloeden en beoordelen anderen op basis van hun eigen religieuze overtuigingen. Dit getuigt van gebrek aan rationaliteit, leiderschap en maatschappelijk inzicht. De maatschappij moet weerwoord bieden aan deze mensen om hun schadelijke bijdrage publiekelijk bekend te maken.
 20. Ik merk dat ik, door me er in te verdiepen, steeds meer afkeer van religie in z’n algemeenheid heb gekregen. Ik word inmiddels boos om de loze beloftes en uitlatingen van zekerwetende bijbelpapegaaien, onzin-verklaringen en hocus pocus taferelen waarmee anderen worden be-/ver-oordeeld. De goedheid die van een religie zou moeten uitgaan is slechts een ‘gevecht om het gelijk’ dat niet gewonnen kan worden omdat ze geen rationeel fundament kent en dat is al eeuwen zo.
 21. Religie is schadelijk voor de persoonlijke afweging. Er zijn (veelal jonge, nog onervaren) mensen die gewelddadig acteren ‘ omdat de Koran of Bijbel of voorganger iets beweert’. Duitse jonge Islamieten die bijvoorbeeld menen de Sharia te moeten invoeren op scholen (iedereen hoofddoekjes etc.) en extremistisch gedrag vanuit hun geloof menen te kunnen goedpraten zijn een bedreiging voor de samenleving. De domsten roepen het hardst en dat besef moet hen worden bijgebracht. Dat moet je niet goedpraten, maar veroordelen.
 22. Iedereen die ‘gelooft’ zonder enig rationeel bewijs loopt het risico te gaan handelen vanuit geloof in plaats van vanuit een persoonlijke afweging. Dat is een bedreiging voor anderen (je trekt een te grote broek aan). Ik zie religie derhalve nu eerder als een maatschappelijk ‘kwaad’ dan als een ‘goed’. Het vertegenwoordigt een schijnwereld met eigen normen en waarden die, zeker in de orthodoxe wereld, botst met de regels en moraal van de seculiere samenleving.
 23. Zonder religie kan een samenleving prima floreren. De sociale functies van het ‘kerkelijk netwerk’ kunnen ook prima zonder religieuze insteek gerealiseerd worden. Het voorkomt veel onderlinge ergernissen. Spiritualiteit hoeft daar echt niet onder te lijden. Filosofie is bijvoorbeeld ook prachtig en verkent terreinen aan de rand van de wetenschap (Corey Anton snijdt zaken aan waarvan ik denk dat we ze nooit zullen begrijpen).
 24. Ik besef dat je een gemeenschap tijd moet gunnen om tot inzicht te komen, maar die discussie moeten we wel een keer starten. 
 25. Als je het voorgaande allemaal onzin vindt, dan is dat jouw goed recht! Niemand heeft de wijsheid in pacht. Ik kan slechts mijn bevindingen en inzichten met je delen. De conclusies trek je natuurlijk zelf.

Onze communicatie (intern en extern) moet wél anders, want die gaat problemen opleveren vroeg of laat!
Bijbel en Koran bevatten beide gewelddadige passages. Het Christendom heeft in onze westerse wereld al veel van haar scherpe kantjes verloren (inquisitie, protestant versus katholiek e.d.), maar de Islam is hier nog een relatieve nieuwkomer. Die is in deze ontwikkeling nog niet zo ver en gewelddadige aspecten komen dus nog voor (en zelfs worden gepropageerd). De Islamitische wappies (meestal jongeren die het allemaal héél zeker denken te weten) die hiervan de oorzaak zijn en die de Koran zelfs boven de wet stellen, moet duidelijk gemaakt worden dat we dat hier echt niet tolereren. We moeten niet alleen maar op onze tong blijven bijten maar juist openlijk de discussies aangaan om duidelijke grenzen aan onze tolerantie te stellen. Dat lijkt me niet alleen zeer gewenst, maar ook noodzakelijk! In een discussie gaven ze aan dat wij meer respect moesten hebben voor de Islam en de Koran. Ik heb hen vervolgens de vraag gesteld hoe ze mijn kansen inschatten als ik met vrouw en kinderen naar hun geboorteland verhuis en mijn gewoontes meeneem. Ik bouw er een kerk voor het vliegend spaghetti monster, mijn vrouw is directeur van haar eigen bedrijf, is trouwens ook de baas in huis en ze weigert een hoofddoek, etc. etc… Geen reactie meer… Daar gaat het fout. Er is geen bewuste relativering van hun positie in Nederland. Daar kunnen Imams veel aan doen, lijkt me. Het gaat vooral niét om Bijbel of Koran, het gaat wél om een stabiele samenleving waarin er een wederzijdse tolerantie is, maar ontdaan van vermeende religieuze rechten die anderen beperken.

Ga de discussie aan anders verandert er nooit iets.
Ik ervaar de argumenten in discussies over God en religies als ‘broodjes aap’. Ik geloof niet in een God, Bijbel, Koran of wat dan ook, maar ben me bewust van mijn rationele ‘onwetendheid’ en blijf mijzelf dus als Agnost gedragen.

Orthodoxe aanbidders zijn voor mijn gevoel zo ver van de realiteit af dat niets ze zal helpen. Voor mij zijn het aanbidders van de boze wolf of Roodkapje die in een schijnwereld leven en van jongs af aan beschadigd zijn en dat beschadigen laten we trouwens nog steeds gebeuren. Het is dezelfde toon die ze tegen andersdenkenden aanslaan dus ik voel me niet bezwaard om dit zo te zeggen. Als ze mijn verhaal lezen gaan ze me vast melden dat ze voor me gaan bidden en dat is even schaamteloos.

Hoewel het zeker niet mijn bedoeling is geweest ’te kwetsen’ ben ik er zeker niet geheel aan ontkomen. Het is een moeilijke grens die voor iedereen weer kan anders liggen, dus ik laat het er maar bij. Spiritualiteit blijft zinvol voor veel mensen en ze verdienen die geestelijke ruimte maar dat kan (volgens mij) ook prima zónder religie.


Tot slot, de wereld om ons heen en de overheid…

 1. Seculariteit is de overtuiging dat religie/geloof geen invloed mag hebben op het besturen van onze maatschappij. Als alle inwoners één religie aanhangen dan is dat waarschijnlijk niet haalbaar, maar in Nederland waar een minderheid religieus is, ook nog verdeeld over meerdere groeperingen en eigenlijk zo’n 75% zelfs helemaal niet in een God gelooft, zou het toch moeten kunnen. Ik vindt het, gezien onze maatschappelijke samenstelling, eigenlijk een plicht van de overheid om dit beter vorm te geven. Wij zijn dat nu dus niet, we zitten nog vol met religieuze invloeden. Is het wijs om er iets aan te doen? Ik besef dat dit niet zo eenvoudig is, maar de discussies mijden (wat nu gebeurt) lijkt me een slechte zaak. Er moet een soort van gedeelde duidelijkheid komen. Ik pleit voor proces-aandacht in plaats van provocerende acties. In Nederland mogen we tegen een religie ageren, maar in veel andere landen geldt dat recht niet. We moeten er voor waken niet af te glijden naar een religieuze dictatuur. Hoe reëel dit risico is kan ik niet inschatten, maar het is er wel. AI waarschuwt (door culturele insteek en geboortecijfers) naar een Islamitische overheersing rond 2060. Dit filmpje geeft een globale impressie (ik heb het niet getoetst op validiteit, maar vond het wel aannemelijk).
 2. Scheiding kerk en staat? is belangrijk, omdat het de dominante religie op afstand houdt en kleinere religies beschermt tegen overheidsdominantie. Frankrijk is verder gevorderd op dit gebied dan wij, omdat daar elke vorm van religie uit bestuur verbannen is. Het hebben van een religieuze voorkeur vanuit het bestuur zou hier in Nederland ook niet mogelijk moeten zijn. Activiteiten zoals gezamenlijk bidden voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad in Bunschoten getuigen niet van goed bestuur. Alle raadsleden moeten gelijk worden behandeld. Als een subgroep wil bidden, moeten ze dat maar vooraf in een separate ruimte doen. We moeten meer duidelijkheid krijgen over gewenst/ongewenst gedrag bij publiek bestuur door discussie over verschillende punten.
 3. Persoonlijk geloofsuitingen dragen zijn onnodig en provocerend naar andersdenkenden toe maar blijft een individuele keuze van de betrokkene, net als een tattoo, hanekam of piercing. Ik acht het ‘dragen van’ dus onverstandig en contraproductief. Je zet je toch af tegen andersdenkenden en wat denk je daarmee te bereiken?
 4. Geen verbod op hoofddoekjes! De vrijheid van meningsuiting wordt beperkt door een verbod (hoofddoekjes, keppeltjes, kruisjes, lange baarden vanuit religieuze achtergrond, etc…) zoals in sommige landen gebeurt en ook hier nu soms wordt geopperd. Ik denk dat we dan als overheid een fundamenteel verkeerde keuze maken, want dan zijn wij zelf ook een dictatuur.
 5. De overheid zelf dient wél neutraal te zijn. Het zou moeten betekenen dat mensen in overheidsdienst gedurende hun werk géén geloofsuitingen moeten hebben. Het medewerkersbestand mag wel een afspiegeling zijn van de bevolking, maar men moet zich hier dus in schikken als men een overheidsfunctie wil bekleden. Dit is misschien een moeilijk punt, maar dat is natuurlijk geen argument. “Geen geloofsuitingen binnen overheidsfuncties” (dus ook niet binnen kantoren zónder publieke functie).
 6. Geloofsuitingen dóór de overheid zijn niet meer van deze tijd. Ik vind het onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld bij de beëdiging van de kamerleden “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” nog altijd een optie is. Zachte heelmeesters… Schrap alle religieuze uitlatingen in overheidsuitingen, zowel in tekst als product (b.v. munten, artikelen, aanbevelingen e.d.). Ook hier is er een gebrek aan doortastendheid en leidt ‘de stemming’. In de USA is het bijna gewoonte om zelfs in de senaat God bij elke zin te noemen tot grote ergernis van seculieren en daar laait de discussie dus steeds heviger op. Zij zijn dus al heel ver van huis. Hopelijk is dat niet ons voorland in dezen, dus geef aandacht aan proces en invulling en laat het niet op z’n beloop.
 7.  We dienen duidelijker aan te geven waar onze grenzen liggen (vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten, LGBT+-rechten, kinderrechten), niet allen voor onze eigen mensen, maar vooral ook voor de nieuwkomers want vooral zij kunnen ons samenlevings-evenwicht in gevaar brengen. Een meer strikte scheiding van kerk en staat zou ook hierom een goede stap zijn.
 8. Bijzonder onderwijs? Ik begrijp dat de vrijheid van onderwijs is ontstaan vanuit meerdere perspectieven (politieke vrijheid, Culturele diversiteit, ouderlijke betrokkenheid, sociale mobiliteit). Religieuze behoeften maken hier misbruik van. In de volksmond is bijzonder onderwijs namelijk vooral religie-gericht. Deze vorm van bijzonder onderwijs biedt geen meerwaarde boven openbaar onderwijs. Ze bereidt kinderen zelfs eenzijdiger voor op hun toekomst dan de overheid voorstaat. In het belang van die kinderen en de samenleving, zou ik er voor pleiten om te heroverwegen of er nog voldoende steekhoudende voordelen zijn voor het kind zelf, om hier vervolg aan te geven of juist niet.
 9. REFO Bijzonder onderwijs is nóg een verhaal apart. Het VGS-pleidooi om dit vooral te behouden en de daarbij behorende argumenten zijn vanuit een zeer eenzijdig belang geformuleerd (maak kinderen sterk met God als ruggengraat in deze seculiere samenleving) met een toelichting alsof het in de volle breedte als voordeel werkt. Doorgaan op deze weg heeft inmiddels echter het tegendeel bewezen dus de praktijk bevestigt dit niet. Op scholen worden werknemers én kinderen gediscrimineerd op voorhand. Doel is vooral om de kinderen te behouden voor de refo-gemeenschap, hetgeen voorbij gaat aan het belang van het kind. Vaak rijke REFO-ondernemers bestieren deze ‘onderwijs’ inrichtingen. Een giftige angstcultuur en dictatoriale (kritiek betekent ontslag) omgeving met pure geestelijke kindermishandeling, waar overheidsingrijpen noodzakelijk is!
 10. Staatsingrijpen in Biblebelt. Het idee dat we grote afstand moeten houden tot het mengen in religieuze gemeenschappen heeft natuurlijk grenzen. In Coronatijd werden deze bewust overschreden. Bijbel boven overheidsrichtlijnen... Dit geeft aan dat de overheid veel strikter deze grenzen vooraf dient aan te geven en te melden wat de gevolgen van een overtreding zullen zijn. Om dit ook een beetje vruchtbaar te laten landen in die gemeenschappen kunnen openbare discussies misschien helpen.

Al met al kan ik mijn conclusie samenvatten als: Er is een menselijke behoefte om te duiden. Daarbij een God benoemen is door de eeuwen heen de praktijk geweest, maar het is voor ons mensen niet mogelijk het bestaan van Goden te bewijzen of te ontkrachten. Ook discussies over aannemelijkheid leiden niet tot consensus. Vanuit de behoeften tot duiding zijn, naast het benoemen van Goden zeer diverse initiatieven ontwikkeld om hier nog meer invulling aan te geven (religies). Religies zijn ontaard in machtsbolwerken die menen te moeten heersen en zich willen ontwikkelen ten koste van anderen. Dit alles terwijl niet eens een rationeel fundament is voor religie in het algemeen. Religie heeft voor mij dus geen waarde. Zelfs een gematigde religie biedt geen toegevoegde waarde en zie ik haar als maatschappelijke belemmering van het ‘gezond verstand’. Hier geldt dus voor mij niet ‘respect voor’ maar ‘gedogen van’. De extremere vormen (Refo e.d.) zie ik als zeer schadelijk voor de samenleving en zelfs misdadig naar de eigen groep (dictatoriale leiding en geestelijke (kinder-)mishandeling) en haar omgeving. Hier vind ik zelfs ‘gedogen’ niet aan de orde. Investeren in ‘discussies met’ en rechte rug van overheidshandhaving in schadelijke situaties, kan perspectief bieden. Biedt deze groeperingen een breder referentiekader (open de ogen) en beperk de lokale macht (ratio als maat). Daarnaast is migratie (bewust mengen met andersdenkenden), naar mijn inzicht zeer wenselijk. Dit, omdat de sociale locale invloeden te sterk zijn om te negeren die daarmee verdere (ook persoonlijke) ontwikkelingen blokkeren.

Er moet iets veranderen en dat bereik je niet met rationele conclusies, minachting of met deze rationele blogjes. Die waren voor mij slechts een verkenning op een onderwerp dat ik, gezien de grote maatschappelijke impact, belangrijk acht. Ik ben er niet gerust op dat dit vanzelf beter wordt en daar hebben veel mensen onder te lijden. Ik denk dat we, om verandering teweeg te brengen, kleine stapjes moeten benoemen, gericht op proces en daar moeten wijze mensen zich eens over buigen dunkt me! De moeite van het lezen meer dan waard denk ik… Religies en oorlogen En de discussies over Religie en Maatschappij in de USA waar 90% van de mensen min of meer gelovig zijn.

Hieronder staat nog een verzameling linkjes naar discussies/artikelen/uitlatingen die ik de moeite waard vond… Misschien ontdekt u hierin toch enige eenzijdigheid, maar bedenk dan dat ik de religieuze argumenten altijd gehoord heb en vooral déze tegen het licht wil houden om de nuance te brengen bij de ‘zeker wetende religieuzen’. De zeker wetende A-Theïsten hebben ratio als drijfveer en zouden nu toch echt moeten bekennen dat het strikte bewijs niet geleverd kan worden. Voor mijzelf was het al met al een aardige verkenning die me niet op fundamenteel andere gedachten bracht. Ik had echter niet verwacht dat ik me hierdoor nu ‘anti-religie’ zou voelen. Ik wil niets en niemand geweld aan doen, maar ik vind wel dat dit onderwerp door haar maatschappelijke impact eigenlijk van zowel gelovigen als ongelovigen in de bredere maatschappelijke discussies meer aandacht verdient dan ze nu krijgt.

Met een groet aan allen die wel of niet geloven… en met hoop op wijsheid voor allen die het al zeker menen te weten…

Deel 5: Epiloog: Hoe te veranderen?

Een heel gelukkig 2024!

Jeroen Teelen
31 december 2023

(N.B. U kunt eventueel ondertiteling/vertaling aanzetten in uw browser)

 

Onder de naam van Stephen Hawking is postuum het boekje ‘De antwoorden op de grote vragen’ verschenen. Goed leesbaar voor de leek en een echte aanrader voor iedere ‘zoekende’.

 1. Wetenschap of Geloof? Wetenschappers over religie (1/4) Staan Geloof en Wetenschap elkaar in de weg?
 2. Wetenschap of Geloof? Wetenschappers over religie (2/4) Creationisme of Evolutie
 3. Wetenschap of Geloof? Wetenschappers over religie (3/4) Intelligent design noodzakelijk of niet?
 4. Wetenschap of Geloof? Wetenschappers over religie (4/4) Is wetenschap arrogant en alleen maar rationeel?
 5. Maarten botst met Knevel over geloof
 6. Is de Bijbel vandaag de dag nog relevant? Richard Dawkins
 7. Een dialoog tussen jonge Christenen en Atheïsten (Geloof en Rede)
 8. Waarom is het waarschijnlijker dat er wél een God bestaat dan dat er niét een God bestaat?
 9. God bestaat niet Hans Crombag RVU
 10. Drie jonge refo’s over het kijken naar films en series 
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.